Proud Lions – Team Fredericia Taekwondo klubs vedtægter

§ 1. Klubbens navn er Proud Lions – Team Fredericia Taekwondo Klub. 1. Klubbens adresse er på formandens adresse.
2. Alle udøver skal være medlem af DTaF.
3. Klubben har hjemsted i Fredericia.

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for, og opøve sine medlemmer i taekwondo, idet træningen tilrettelægges efter Dansk Taekwondo Forbunds bestemmelser(DTaF).

 1. Interessen for taekwondo, som fritidsinteresse/ breddesport.
 2. Udøve taekwondo på eliteniveau.
 3. Integrationsprogram – Kvindeligt selvforsvar.
 4. Integrationsprogram – For unge, med henblik på gensidig

  forståelse, respekt og selvkontrol. – Få volden væk fra gaden.

 5. Selvforsvarskursus til kvinder – Vold i nattelivet – Nej tak.

§ 3 Udelukkelse og ekslusion.

 1. Et klubmedlem, der bliver dømt for 1) vold eller

  legemskrænkelse, 2) grov gadeuorden eller Side 8 af 10 3) handel med narkotika, kan af HB udelukkes for en tidsbegrænset periode eller ekskluderes permanent fra af taekwondoaktivitet, herunder alle tillidsposter i klubber og organer under DTaF.

 2. I særlige grove eller gentagne tilfælde anvendes permanent eksklusion.
 3. Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i en klub under DTaF kan nægtes, såfremt det optagelsessøgende medlem er dømt for en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser.
 4. I sager efter stk. 1 og stk. 3 kan HB forlange at få en kopi af medlemmets straffeattest.
 5. Et klubmedlem, som i en straffesag er tiltalt for en forseelse som nævnt i stk. 1, kan af HB suspenderes fra alle taekwondoaktiviteter, indtil endelig dom foreligger i straffesagen.
 6. Et klubmedlem kan af HB udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmet 1) modarbejder DTaF’s love, 2) optræder usømmeligt eller 3) udøver forbundsskadelig virksomhed.
 7. Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk over for DTaF, kan ikke i sig selv danne grundlag for at idømme udelukkelse eller eksklusion.
 8. HB’s afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem træffes efter at have hørt alle sagens parter, herunder den tiltalte eller dømte samt berørte medlemsklubber.

9. HB’s afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem kan inden 4 uger ankes til DTaFs ordensudvalg, jf. § 18. Ankefristen skal fremgå af meddelelsen til de pågældende om afgørelsen. Anken har ikke opsættende virkning, med mindre HB eller ordensudvalget bestemmer andet.

10. Klubber og klubmedlemmer er forpligtede til at underrette og give de fornødne oplysninger til HB, så snart der opnås kendskab til ethvert forhold, der kan medføre, at HB træffer afgørelse om suspension, udelukkelse eller eksklusion.

11. HB er forpligtet til at træffe afgørelse i alle sager, som HB bliver bekendt med.

§ 4. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der ikke skal betale kontingent. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kommentarer:
Af hensyn til reglerne om udelukkelse af et medlem på grund af kontingentrestance er det vigtigt, at alle medlemmer er godt orienteret om, hvornår kontingentet skal betales. Orientering herom kan for eksempel ske via hjemmeside, klubblad, opslag i klubhuset og/eller indbetalingskort, som foreningen eventuelt udsender..

§ 6. Formanden og/eller en instruktør kan suspendere et medlem fra træning og kampe en sådan afgørelse kan indbringes for bestyrelsen.

§ 7. Udmeldelse af klubben skal ske med en måneds varsel til den første i en måned. Der betales kontingent for en sæson ad gangen, der bliver ikke tilbage betalt for evt. resterende måneder. Er et medlem i restance med 3 måneders kontingent, anses dette som en udmeldelse, og genoptagelse af medlemskabet kan kun ske mod berigtigelse af restancen samt normal optagelsesgebyr. Udmeldte og ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav på klubbens formue.

§ 8. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, der afholdes

ordinær generalforsamling 1 gang om året, senest 1. april. Indkaldelse sker ved offentligt opslag med mindst 4 ugers varsel.

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen herom, hvilken anmodningen skal være ledsaget af forslag til dagsorden.
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før mødet. Forslag offentliggøres til alle medlemmer.
 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Forældre til medlemmer (børn) under 15 år har ligeledes stemmeret. 1 stemme pr. barn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 4. Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, leder generalforsamlingen og godkender sammen med formanden det af referenten
  Udarbejdede referat. Formanden forelægger referatet til godkendelse for den nyvalgte bestyrelse.
 5. Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ændring af vedtægter, Samt klubbens opløsning kræver dog, at mindst 90 % stemmer for forslaget.

§ 9. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent.
2. Valg af Referent.
3. Valg af Stemmetæller.

4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af driftsregnskab og status. 6. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne. 7. Valg af formand.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisorer.
11. Eventuelt.

Forslag skal for at kunne sættes under afstemning, være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån, foretage øvrige økonomiske dispensationer af væsentlig betydning for klubben.

§ 11. På generalforsamlingen der er fuldt beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal, har hvert medlem 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

§ 12. Foreningens kreditorer kan alene rette deres krav mod foreningens formue. De enkelte medlemmer hæfter således ikke på nogen som helst måde for foreningens gæld.

§ 13. Bortset fra ændringer af klubbens love og vedtagelse af klubbens opløsning, der kræver 90 % flertal, træffer generalforsamlingen alle afgørelser ved stemmeflerhed.

§ 14. Bestyrelsen består af formanden og 4 andre medlemmer, derudover kan der vælges 1 medlem fra instruktørsektionen (med stemmeret), som vælges af samme. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, idet halvdelen er på valg hvert andet år. Formand og kasserer, kan ikke på være på genvalg samme år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed, og mindst 4 skal være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Endvidere skal der afholdes mindst 2 møder årligt mellem bestyrelsen og instruktørsektionen.

§ 15. Formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen i fællesskab tegner klubben i alle henseender – bortset fra køb, salg og pantsætning af fast ejendom, hvor klubben skal tegnes af hele bestyrelsen.

§ 16. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben efter dens formål. Bestyrelsen skal sørge for at klubbens love efterkommes.
Trænere og instruktører skal sørge for at gældende ordensregler for træningen nøje overholdes.

§ 17. Kontingent fritagelse.
1. Bestyrelsesmedlemmer er kontingent fritaget.
2. Bestyrelsen har mulighed for at kontingentfritage enkelte

medlemmer.
§ 18. Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

§ 19. Regnskabet revideres af revisor/billagskontrollant og en revisorsuppleant, der vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Revisorerne kan til enhver tid kræve de fornødne oplysninger til bedømmelse af klubbens økonomiske forhold.

§ 20. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue anvendes bedst muligt i overensstemmelse med klubbens formål.
Ikke brugte midler returneres til den kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

Rev. 25-05-2018